Επιστροφή

Η αρθροσκοπική ανακατασκευή του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης με μόσχευμα πλατείας περιτονίας: κλινικά αποτελέσματα ελάχιστης παρακολούθησης ενός έτους

Η ακεραιότητα του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης είναι ύψιστης σημασίας για την φυσιολογική εμβιομηχανική της άρθρωσης του ισχίου. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον σχετικά με τη λειτουργία του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης και της σημασίας του στην κλινική εικόνα των ασθενών με επώδυνο ισχίο.

Ο επιχείλιος χόνδρος της κοτύλης είναι μία ινοχόνδρινη δομή και εντοπίζεται κυκλοτερώς γύρω από την περιφέρεια της κοτύλης, εξασφαλίζοντας την στεγανότητα της άρθρωσης. Η τρέχουσα βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι η στεγανότητα στο ισχίο είναι σημαντική για την διατήρηση της επαρκούς πίεσης του ενδαρθρικού υγρού και τον σχηματισμό μίας μεμβράνης λίπανσης της άρθρωσης.

Έτσι, η διαταραχή της στεγάνωσης αυτής μπορεί να αποβεί επιβλαβής για τη συνολική θρέψη του χόνδρου και πιθανώς να οδηγεί στην πρώιμη εκφύλισή του. Επιπρόσθετα, ο επιχείλιος χόνδρος της κοτύλης επιτείνει την σταθερότητα του ισχίου αυξάνοντας την επιφάνεια επαφής μεταξύ της κοτύλης και της μηριαίας κεφαλής. Έτσι, και από την εμβιομηχανική σκοπιά φαίνεται ότι ένας ακέραιος επιχείλιος χόνδρος προσφέρει το κινηματικό πλεονέκτημα στο ισχίο για την εύρυθμη λειτουργία του και συνεπώς θα πρέπει να γίνεται κάθε προσπάθεια ώστε ο επιχείλιος χόνδρος να διαφυλάσσεται κατά την αρθροσκόπηση ισχίου.

Σε πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη έγινε προσπάθεια να καθοριστεί η κλινική αποτελεσματικότητα της ανακατασκευής του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης με τη χρήση μοσχεύματος της πλατείας περιτονίας. Η υπόθεση της μελέτης ήταν ότι η ανακατασκευή του επιχειλίου χόνδρου μπορεί να παρέχει καλά κλινικά αποτελέσματα.

Έγινε αναδρομική μελέτη 10 ασθενών που υπεβλήθησαν σε ανακατασκευή του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης με πλατεία περιτονία από τον Ιανουάριο του 2013 έως τον Οκτώβριο του 2015. Εκτιμήθηκε η βελτίωση στον πόνο και η λειτουργικότητα της άρθρωσης, οι επιπλοκές και οι επικείμενες χειρουργικές επεμβάσεις. Ο ελάχιστος χρόνος παρακολούθησης ήταν 12 μήνες, με εύρος από 16 έως 36 μήνες.

Όλοι οι ασθενείς ανέφεραν υποκειμενική βελτίωση σε σχέση με τον προεγχειρητικό πόνο και τη λειτουργικότητα. Οι κλίμακες αξιολόγησης του ισχίου ήταν όλες βελτιωμένες και δεν παρατηρήθηκε ακτινολογική πρόοδος σε αρθρίτιδα, ενώ παράλληλα δεν σημειώθηκε καμία χειρουργική επέμβαση ολικής αρθροπλαστικής ισχίου στους ασθενείς.

Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι η αρθροσκοπική ανακατασκευή του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης με πλατεία περιτονία αποτελεί μία αποτελεσματική και ασφαλή τεχνική που όχι μόνο παρέχει άριστα αποτελέσματα βραχυπρόθεσμα αλλά δυνητικά μπορεί να προλάβει την συνεχιζόμενη εκφύλιση του αρθρικού χόνδρου μέσω της επαναφοράς της στεγανότητας στην άρθρωση σε ασθενείς με ελλειμματικούς ή μετά από εκτομή επιχειλίους χόνδρους της κοτύλης.

Πηγή: Rathi R, Mazek J. Arthroscopic Acetabular Labral Reconstruction with Fascia Lata Allograft: Clinical Outcomes at Minimum One-Year Follow-Up. Open Orthop J. 2017 Jul 25;11:554-561.