Επιστροφή

Η επιβίωση και τα αποτελέσματα 10 χρόνια μετά από αρθροσκόπηση ισχίου για μηροκοτυλιαία πρόσκρουση: μερική εκτομή του επιχειλίου χόνδρου συγκρινόμενη με τη συρραφή

Είναι ευρέως γνωστό ότι η αρθροσκόπηση ισχίου προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε ασθενείς με χρόνιο πόνο λόγω μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης και ρήξης του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης. Ωστόσο, δεν υπάρχουν δημοσιευμένες πολλές μελέτες για τα μακροχρόνια αποτελέσματα μετά από αρθροσκόπηση, καθώς επίσης και τέτοιες που να συγκρίνουν το αποτέλεσμα μεταξύ μερικής εκτομής και συρραφής του επιχειλίου χόνδρου.

Σε πρόσφατο άρθρο δημοσιεύτηκε μελέτη που αναφέρει τα δεκαετή αποτελέσματα και την επιβίωση του ισχίου μετά από αρθροσκόπηση για μηροκοτυλιαία πρόσκρουση και επίσης συγκρίνει τα αποτελέσματα μεταξύ μερικής εκτομής και διόρθωσης-συρραφής του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης.

Έγινε αναδρομική ανάλυση από προοπτικά συλλεχθέντα στοιχεία σε ασθενείς με ελάχιστη παρακολούθηση 10 ετών μετά από αρθροσκόπηση ισχίου για μηροκοτυλιαία πρόσκρουση και ρήξη του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης. Η κύρια κλίμακα αξιολόγησης των ασθενών ήταν το Hip Outcome Score. Χρησιμοποιήθηκαν στατιστικές δοκιμασίες προκειμένου να συγκριθούν τα αποτελέσματα και να αναλυθεί η επιβίωση των ισχίων των ασθενών.

Στη μελέτη συμπεριλήφθησαν 79 ασθενείς που υπεβλήθησαν σε χειρουργική συρραφή του επιχειλίου χόνδρου και 75 που υπεβλήθησαν σε μερική εκτομή του. 50 ασθενείς υπεβλήθησαν σε ολική αρθροπλαστική ισχίου 10 χρόνια μετά από την αρθροσκόπηση. Οι μεγαλύτεροι ασθενείς, ισχία με μικρότερο των 2mm μεσάρθριο διάστημα προεγχειρητικά και οι ασθενείς στους οποίους απαιτήθηκε η διενέργεια μικροκαταγμάτων στην κοτύλη είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να υποβληθούν σε ολική αρθροπλαστική ισχίου.

Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι η αρθροσκόπηση ισχίου είτε με μερική εκτομή του επιχειλίου χόνδρου είτε με συρραφή του είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση στα αναφερόμενα από τους ασθενείς αποτελέσματα και την ικανοποίηση των ασθενών που τελικά δεν υπεβλήθησαν σε ολική αρθροπλαστική ισχίου. Υψηλότερα ποσοστά μετατροπής σε ολική αρθροπλαστική ισχίου παρατηρήθηκε σε μεγαλύτερους ασθενείς, σε αυτούς που υπεβλήθησαν σε μικροκατάγματα της κοτύλης και σε ασθενείς με μεσάρθρια διαστήματα μικρότερα των 2mm προεγχειρητικά. Επιπλέον, η μελέτη δεν έδειξε διαφορά στα αποτελέσματα μεταξύ των ασθενών που υπεβλήθησαν σε μερική εκτομή και σε συρραφή του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης.

Πηγή: Menge TJ, Briggs KK, Dornan GJ, McNamara SC, Philippon MJ. Survivorship and Outcomes 10 Years Following Hip Arthroscopy for Femoroacetabular Impingement: Labral Debridement Compared with Labral Repair. J Bone Joint Surg Am. 2017 Jun 21;99(12):997-1004.