Επιστροφή

Η μετεγχειρητική βελτίωση συνεχίζεται έως και δύο χρόνια μετά την αρθροσκόπηση ισχίου σε ασθενείς με μηροκοτυλιαία πρόσκρουση

Η αρθροσκόπηση ισχίου είναι πλέον η χειρουργική θεραπεία εκλογής σε περιπτώσεις μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης (femoroacetabular impingement).  Δεν είναι σπάνιο να ακολουθεί μία μακρά περίοδο αποκατάστασης όπου η βελτίωση μπορεί να μην πραγματοποιείται πολύ γρήγορα.  Ιδιαίτερα σε αθλητές ή άτομα με γενικότερη αυξημένη αθλητική δραστηριότητα είναι πολύ συχνή η ανάγκη για γρήγορη αποκατάσταση.  Στην κλινική πράξη έχει παρατηρηθεί ότι ένα συντριπτικό ποσοστό ασθενών βελτιώνεται πολύ γρήγορα, τις πρώτες εβδομάδες μετά από αρθροσκόπηση ισχίου, ωστόσο υπάρχει ένα μικρό ποσοστό στο οποίο η βελτίωση των συμπτωμάτων μπορεί να καθυστερήσει αρκετά.  

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες που να καταδεικνύουν τον ακριβή χρόνο της βελτίωσης των συμπτωμάτων ιδιαίτερα όσον αφορά το συνολικό χρονικό διάστημα δύο ετών μετά από την επέμβαση.

Σε αυτό το ερώτημα προσπάθησε να απαντήσει μία νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “American Journal of Sports Medicine”, στο οποίο σκοπός ήταν η προοπτική εκτίμηση των μεταβολών στα αναφερόμενα από τον ασθενή αποτελέσματα κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο ετών μετά από αρθροσκόπηση ισχίου που πραγματοποιήθηκε για μηροκοτυλιαία πρόσκρουση, και όπου αναλύθηκε τη χρονική στιγμή όπου επιτεύχθηκε η ελάχιστη κλινικά σημαντική διαφορά στον ασθενή (minimal clinically important difference-MCID).  Η αρχική υπόθεση της μελέτης ήταν ότι οι κλινικά σημαντικές μεταβολές θα επιτευχθούν σε ένα χρόνο μετά το χειρουργείο.

Το υλικό της μελέτης αποτελούσαν ασθενείς που υπεβλήθησαν σε αρθροσκόπηση ισχίου για μηροκοτυλιαία πρόσκρουση και οι οποίοι συμμετείχαν προοπτικά.  Οι ασθενείς εκτιμήθηκαν με αξιολογούμενες από τους ίδιους κλίμακες όπως το 12-Item Short Form Health survey (SF-12), modified Harris Hip Score, και Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS).  Οι κλίμακες αυτές εκτιμήθηκαν προεγχειρητικά, και τρεις μήνες, έξι μήνες, ένα χρόνο και δύο χρόνια μετεγχειρητικά.  Αναλύθηκαν οι μέσες βαθμολογίες και τα ποσοστά των ασθενών που εμφάνισαν το MCID σε κάθε χρονική στιγμή.  Συνολικά εκτιμήθηκαν 129 ισχία από 122 ασθενείς που εμφάνισαν σημαντικές βελτιώσεις μετά από αρθροσκόπηση ισχίου λόγω μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης. Αυτοί πέτυχαν το MCID σε ποσοστά 95.8%, 93.6%, και 84.8% για τις κλίμακες HOOS-Sports, HOOS–Quality of Life (QoL), και HOOS-Pain, αντίστοιχα, κατά την παρακολούθηση των δύο ετών.  Παρατηρήθηκε ότι η μεγαλύτερη βελτίωση συνέβη στους τρεις μήνες μετεγχειρητικά με τη μικρότερη βελτίωση στους έξι μήνες, στον ένα χρόνο και στα δύο χρόνια. Οι κλίμακες SF-12 physical component score, HOOS-Sports, και HOOS-QoL συνέχισαν να δείχνουν στατιστικά σημαντικές βελτιώσεις μέσα στα δύο χρόνια ενώ οι άλλες κλίμακες εμφάνισαν μια στασιμότητα μετά τους τρεις μήνες.

Οι συγγραφείς παρατήρησαν ότι μετά από την αρθροσκόπηση ισχίου παρουσιάζεται μία συνεχής βελτίωση στο κλινικό αποτέλεσμα των ασθενών η οποία συνεχίζει έως και δύο χρόνια μετά την επέμβαση.  Η πλειοψηφία της κλινικής βελτίωσης συμβαίνει μέσα σε τρεις μήνες μετά το χειρουργείο όμως τα αποτελέσματα συγκεκριμένων κλιμάκων αξιολόγησης μπορούν να συνεχίσουν έως και δύο χρόνια μετεγχειρητικά.

Πηγή: “The American Journal of Sports Medicine”, Σεπτέμβριος 2018

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].