Επιστροφή

Η πρόσθια προσπέλαση έχει συγκρίσιμα αποτελέσματα με την οπίσθια στην ολική αρθροπλαστική ισχίου

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία έντονη επιστημονική συζήτηση σε σχέση με τον τύπο της προσπέλασης κατά τη διενέργεια της ολικής αρθροπλαστικής ισχίου.  Έχουν εμφανιστεί πολλές νέες απόψεις σχετικά με την υπεροχή της πρόσθιας προσπέλασης έναντι της οπίσθιας σχετικά με το ποσοστό πιθανού εξαρθρήματος, το μετεγχειρητικό πόνο και τη γρήγορη κινητοποίηση του ασθενή.  Βέβαια, στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν ελάχιστες εργασίες που να επιβεβαιώνουν την υπεροχή της πρόσθιας προσπέλασης έναντι της οπισθίας

Πρόσφατα, δημοσιεύτηκε μία μελέτη στο διεθνούς κύρους περιοδικό Journal of Arthroplasty, στην οποία πραγματοποιήθηκε μία προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη για τα πρώιμα κλινικά αποτελέσματα, συγκρίνοντας ασθενείς που υπεβλήθησαν σε ολική αρθροπλαστική ισχίου με πρόσθια προσπέλαση με αυτούς στους οποίους χρησιμοποιήθηκε η οπίσθια προσπέλαση.

Οι χειρουργικές επεμβάσεις σε όλους τους ασθενείς πραγματοποιήθηκαν από δύο έμπειρους χειρουργούς ολικής αρθροπλαστικής ισχίου.  Στη μελέτη συμμετείχαν 72 ασθενείς που εκτιμήθηκαν προεγχειρητικά και στη συνέχεια δύο, έξι και 12 εβδομάδες μετεγχειρητικά.  Τα κλινικά αποτελέσματα εκτιμήθηκαν με την κλίμακα αξιολόγησης Western Ontario McMasters Arthritis Index και Oxford Hip Scores.  Τα δευτερογενή αποτελέσματα συμπεριλάμβαναν το EuroQoL, τη δοκιμασία βάδισης 10 μέτρων και άλλους κλινικούς και ακτινολογικούς παράγοντες.

Τα στοιχεία δεν έδειξαν καμία διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων όταν συγκρίθηκαν τα κύρια αποτελέσματα.  Δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στη δοκιμασία βαδίσματος 10 μέτρων, στο EuroQoL και στην ανάλυση των ακτινογραφιών.  Η ανάλυση των υποομάδων για τον πρώτο χειρουργό έδειξε ότι η πρώτη ομάδα είχε μικρότερο χρόνο νοσηλείας, λιγότερη ανάγκη για οπιοειδή μετεγχειρητικά και μικρότερη χειρουργική τομή.  Ωστόσο, αυτό αντισταθμίστηκε αρνητικά από τον μεγάλο χειρουργικό χρόνο, την υψηλότερη απώλεια αίματος διεγχειρητικά και την ασθενέστερη κάμψη του ισχίου στις δύο και έξι εβδομάδες.  Επίσης, παρατηρήθηκε μία επίπτωση της τάξης του 83% σε σχέση με την νευροαπραξία του έξω μηροδερματικού νεύρου στις 12 εβδομάδες για την πρώτη ομάδα.  Από την άλλη, καμία νευροαπραξία δεν παρατηρήθηκε στην ομάδα με την οπίσθια προσπέλαση.  Ένα εξάρθρημα συνέβη και στις δύο ομάδες ασθενών.  Ένας ασθενής από την ομάδα της πρόσθιας προσπέλασης χρειάστηκε επανεγχείρηση λόγω ανισοσκελίας. 

Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι η ολική αρθροπλαστική με πρόσθια προσπέλαση έχει συγκρίσιμα αποτελέσματα με αυτήν με οπίσθια προσπέλαση.  Η επιλογή της χειρουργικής προσπέλασης για την ολική αρθροπλαστική ισχίου θα πρέπει να βασίζεται σε παράγοντες του ασθενή, στις προτιμήσεις του χειρουργού και στην εμπειρία του.  

Πηγή: Cheng TE, Wallis JA, Taylor NF, Holden CT, Marks P, Smith CL, Armstrong MS, Singh PJ. A Prospective Randomized Clinical Trial in Total Hip Arthroplasty-Comparing Early Results Between the Direct Anterior Approach and the Posterior Approach. J Arthroplasty. 2017 Mar;32(3):883-890.

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].