Επιστροφή

Η χειρουργική θεραπεία της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης μετά από επιφυσιολίσθηση της μηριαίας κεφαλής: μία συστηματική ανασκόπηση

Ο σκοπός της πρόσφατα αυτής δημοσιευμένης μελέτης ήταν να εκτιμήσει την υπάρχουσα βιβλιογραφία από το 2005 έως το 2016 σχετικά με την αποτελεσματικότητα της χειρουργικής θεραπείας ασθενών με σύνδρομο μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης (femoroacetabular impingement) που προκλήθηκε δευτεροπαθώς από επιφυσιολίσθηση της μηριαίας κεφαλής.

Έγινε έρευνα στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Medline, Embase και Pubmed. Καταγράφηκαν στοιχεία όπως δημογραφικά στοιχεία ασθενών, χειρουργική τεχνική, αποτελέσματα των επεμβάσεων και επιπλοκές. Συμπεριλήφθησαν 15 μελέτες επιπέδου V που συμπεριλάμβαναν 261 ασθενείς (266 ισχία). Οι ομάδες θεραπείας συμπεριελάμβαναν την αρθροσκοπική οστεοχονδροπλαστική, την χειρουργική εξάρθρωση του ισχίου και την παραδοσιακή ανοικτή οστεοτομία. Οι διορθώσεις των γωνιών α ήταν 32,14°, 41,45° και 6°, για την αρθροσκόπηση, τη χειρουργική εξάρθρωση και την ανοικτή οστεοτομία αντίστοιχα. Κάθε ομάδα έδειξε ικανοποιητικά κλινικά αποτελέσματα σύμφωνα με τις κλίμακες κλινικής αξιολόγησης. Μείζονες επιπλοκές καταγράφηκαν στο 1,6%, 10,7% και 6,7% για την αρθροσκόπηση, τη χειρουργική εξάρθρωση και την οστεοτομία, αντίστοιχα.

Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι στη βάση της σχετιζόμενης με επιφυσιολίσθηση της μηριαίας κεφαλής μηροκοτυλιαία πρόσκρουσης η χειρουργική εξάρθρωση έδειξε βελτιωμένη διόρθωση της γωνίας α όμως με υψηλότερο ποσοστό επιπλοκών και ποσοστά επανεγχειρήσεων σε σχέση με την αρθροσκοπική θεραπεία και την ανοικτή οστεοτομία. Φαίνεται ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερες υψηλής ποιότητας μελέτες με τυποποιημένα ακτινολογικά και κλινικά αποτελέσματα για νέους ασθενείς προκειμένου να διαλευκανθεί η αποτελεσματικότητα των θεραπειών και η ασφάλεια.

Πηγή: Oduwole KO, de Sa D, Kay J, Findakli F, Duong A, Simunovic N, Yi-Meng Y, Ayeni OR. Surgical treatment of femoroacetabular impingement following slipped capital femoral epiphysis: A systematic review. Bone Joint Res. 2017.