Επιστροφή

Οπίσθια κλίση κοτύλης (retroversion): αρθροσκοπική τεχνική έναντι περικοτυλιαίας οστεοτομίας

Η οπίσθια κλίση της κοτύλης αποτελεί μια ανατομική παραλλαγή, απότοκος της οποίας είναι η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση τύπου pincer.  Παραδοσιακά η ανωμαλία αυτή αντιμετωπιζόταν με περικοτυλιαία οστεοτομία, με μία δηλαδή ανοικτή επέμβαση κατά την οποία προσπαθεί να γίνει μεταβολή της κλίσης της κοτύλης περισσότερο προς τα εμπρός. 

Ωστόσο, η εξέλιξη της αρθροσκοπικής τεχνικής μας έχει κάνει ικανούς να διορθώνουμε μικρές τέτοιες οστικές ανωμαλίες, διορθώνοντας την εμβιομηχανική του ισχίου και αποτρέποντας τον μηχανισμό της μηροτοκοτυλιαίας πρόσκρουσης.  

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει μια μόνιμη διχογνωμία σχετικά με την βέλτιστη θεραπεία αντιμετώπισης, δηλαδή την ανοικτή χειρουργική επέμβαση (περικοτυλιαία οστεοτομία) ή την μεμονωμένη αρθροσκοπική τεχνική.  

Περισσότερο φως σε αυτή τη συζήτηση δίνει μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε σε γνωστό αμερικάνικο περιοδικό.  Στη μελέτη αυτή αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν τα μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα ασθενών με μηροκοτυλιαία πρόσκρουση και ρήξη του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης με υποκείμενη οπίσθια κλίση της κοτύλης, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν με αρθροσκόπηση ισχίου.

Συλλέχθηκαν προοπτικά στοιχεία από ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αρθροσκόπηση ισχίου με μηροκοτυλιαία πρόσκρουση και ρήξη του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης μεταξύ των ετών 2008 και 2014.  Οι ασθενείς αυτοί εμφάνιζαν οπίσθια κλίση της κοτύλης και είχαν αξιολογηθεί με τα ειδικά ερωτηματολόγια αξιολόγησης του ισχίου.  Η ομάδα αυτή των ασθενών συγκρίθηκε με άλλη ομάδα χωρίς υποκείμενη κλίσης της κοτύλης.

Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι ασθενείς με  μηροκοτυλιαία πρόσκρουση και ρήξη του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης σε έδαφος οπίσθιας κλίσης της μπορούν να αντιμετωπιστούν με προχωρημένες τεχνικές αρθροσκόπησης ισχίου, χωρίς την ανάγκη πραγματοποίησης περιοκοτυλιαίας οστεοτομίας.  Έτσι, οι ασθενείς αυτοί είχαν συγκρίσιμα αποτελέσματα με την ομάδα ασθενών χωρίς οπίσθια κλίση της κοτύλης.

Πηγή: “American Journal of Sports Medicine”, Μάιος 2020

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].