Επιστροφή

Το μητρώο αρθροσκοπήσεων ισχίου της Δανίας (Danish hip arthroscopy registry) για ασθενείς με μηροκοτυλιαία πρόσκρουση (femoroacetabular impingement)

Τα στοιχεία των εθνικών μητρώων αναπαριστούν δυνητικά ένα μεγάλο ποσό βασισμένων στον πληθυσμό επιδημιολογικών πληροφοριών που πηγάζουν από πολλαπλά κέντρα και χειρουργούς. Έτσι, τα στοιχεία των αποτελεσμάτων μπορεί να είναι περισσότερο αξιόπιστα για συγκεκριμένες χειρουργικές επεμβάσεις. Θεωρώντας ως δεδομένο ότι οι χειρουργοί και οι ασθενείς συμμορφώνονται με τη διαδικασία εισαγωγής των στοιχείων, ένα μητρώο δίνει πληροφορίες για τα λειτουργικά αποτελέσματα των ασθενών και την επίπτωση διαφορετικών χειρουργικών τεχνικών και εμφυτευμάτων. Το μητρώο αρθροσκοπήσεων ισχίου της Δανίας ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2012, ως μία προοπτική βάση δεδομένων βασισμένη στο διαδίκτυο. Τέσσερα χρόνια μετά έγινε μία καταγραφή των στοιχείων τριετίας, δηλαδή από το 2012 έως το 2015, προκειμένου να εκτιμηθούν και να αναφερθούν οι πρώτες πληροφορίες αποτελεσμάτων από έναν πληθυσμό με ακτινολογικά και κλινικά σημεία μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης, οι οποίοι υπεβλήθησαν σε αρθροσκόπηση ισχίου. Η υπόθεση αυτής της μελέτης ήταν ότι οι ασθενείς που υπεβλήθησαν σε αρθροσκόπηση ισχίου θα είχαν σημαντική βελτίωση όσον αφορά τον πόνο, την ποιότητα ζωής και τις σχετικές με αθλητικές δραστηριότητες μετρήσεις.

Η ύπαρξη ακτινολογικής εικόνας μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης τύπου pincer θεωρήθηκε όταν η γωνία Wiberg ήταν > 35° και για τη μηροκοτυλιαία πρόσκρουση τύπου cam όταν η γωνία α ήταν > 55°. Τα στοιχεία αυτά συνδυάστηκαν με τις αρθροσκοπικές τεχνικές της οστεοχονδροπλαστικής και της μερικής εκτομής ή της συρραφής του επιχειλίου χόνδρου. Συνολικά συμπεριλήφθησαν 2.054 χειρουργικές επεμβάσεις μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης σε 1.835 ασθενείς. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έδειξε σημαντική βελτίωση μετά από ένα αλλά και δύο χρόνια μετεγχειρητικά.

Οι ερευνητές συμπέραναν ότι οι ασθενείς με μηροκοτυλιαία πρόσκρουση που υποβάλλονται σε αρθροσκόπηση ισχίου σημείωσαν σημαντική μείωση στον πόνο, την ποιότητα ζωής, και επίσης στη λειτουργία, αλλά και σε σχετικές με τις αθλητικές δραστηριότητες μετρήσεις κατά τη διάρκεια των δύο ετών μετά την αρθροσκόπηση ισχίου.

Πηγή: Lund B, Mygind-Klavsen B, Grønbech Nielsen T, Maagaard N, Kraemer O, Hölmich P, Winge S, Lind M. Danish Hip Arthroscopy Registry (DHAR): the outcome of patients with femoroacetabular impingement (FAI). J Hip Preserv Surg. 2017 Apr 4;4(2):170-177.